Одсек за друштвене делатности

Послови који се обављају у Одсеку за друштвене делатности по захтевима странака су:

            Издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, а која се односе на поступак добијања стипендија или кредита за ђаке и студенте. Потребна документација која се доставља:

·   фотокопија овереног обрасца бр. 3 с обе стране (образац се оверава на шалтерима овере у ГО Земун, уз присуство два сведока са личним картама),

·   потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за период јануар-јун текуће године

–   уверење о оствареној заради,

–   за кориснике пензије – уверење из РФПИО, ул.Булевар уметности бр.10

–   уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике;

–   за незапосленог члана домаћинства, уверење издато од Националне службе за запошљавање. У случају да је незапослено лице корисник накнаде, потребан је доказ да ли му је исплаћена у периоду јануар-јун текуће године;

–   за чланове домаћинства која се налазе на редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл., достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;

–   доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена изјава о томе

·   уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др., који се опорезују), за све пунолетне чланове домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе-филијала Земун, Магистратски трг бр.1

Уколико је родитељ преминуо, доставити извод из МКУ, уколико су родитељи разведени доставити пресуду, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета.

Захтев за препис решења о категоризацији

Захтев се узима у Одсеку за дрштвене делатности, а садржи следеће податке:

·   име и презиме,

·   датум рођења,

·   адреса у тренутку подношења захтева,

·   адреса у време категоризације,

·   назив школе и година уписа,

·   година када је донето Решење

Ексхумација и пренос посмртних остатака

Потребна документа за ексхумацију и пренос посмртних остатака:

·   захтев,

·   извод из матичне књиге рођених, за подносиоца захтева, као доказ о сродству

·   оверена изјава подносиоца захтева (суд, општина) о броју ближих сродника умрлог

·   сагласност ближих сродника умрлог да су сагласни са ексхумацијом и фотокопије њихових личних карата

·   извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена копија)

·   потврда ЈКП „Погребне  услуге“  да је лице  сахрањено у  Земуну

·   потврда да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака