Одељење за друштвене делатности и привреду

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ИВАНА БОЖОВИЋ
I спрат, канцеларија бр. 36

Тел:  3778-577 и 2611-939

Одсек за друштвене делатности прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; обавља административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената; подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана може оснивати установе културе; изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује у реализацији система школског спорта у општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на своме подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе у области спорта; спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; обавља обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите; обавља управно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене исплате средстава из ове области; врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса.

 
 
 
Управа ГО Земун
Одељење за друштвене делатности и привреду
Одсек за привреду
 

Одсек за привреду прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, учествује у изради локланих акционих планова, стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града; стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са законом и актима града; припрема нацрте аката које доносе органи општине; обавља одређене послове приватног предузетништва и Канцеларије за локални и економски развој, Канцеларије за развој, Послове одрживог развоја привредних делатности, Послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама издавање уверења из регистра привредних субјеката, препис решења из регистра привредних субјеката, издавање уверења о претрпљеној штети на пољопривредним културама и оштећење усева насталих услед суше 2003. године, као и пружање брзих одговора из привреде.

 
Одсек за привреду
Канцеларија за локални економски развој
Канцеларија за развој

Одрживи развој привредних делатности
Област радних књижица
Област Екологије

Одсек за друштвене делатности

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

Послови за борачко-инвалидску заштиту

Послови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама