Odeljenje za građevinsko komunalne poslove

NAČELNIK ODELJENJA
SNEŽANA KOVAČEVIĆ
II sprat, kancelarija br. 62
tel: 3778-518

Odsek za građevinske poslove izdaje građevinske dozvole za  izgradnju objekta do 800m2, građevinske dozvole za dogradnju objekata, rešenja za adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, promenu namene objekta, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invvaliditetom, rešenja za izgradnju pomoćnih objekata, potvrde-prijave početka radova-po ranije izdatim rešenjima o odobrenju, upotrebne dozvole, potvrde  o usaglašenosti izgrađenih temelja sa Glavnim projektom, stavlja klauzule pravosnažnosti na izdate građevinske i upotrebne dozvole, radi prepise ranije izdatih rešenja, izdaje uverenja o posebnim delovima zgrada, daje zainteresovanim licima na uvid arhivsku projektnu dokumentaciju ili im omogućuje kopiranje iste, daje savete građanima u vezi postupaka izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola kao i ostalih postupaka koji su u nadležnosti ovog Odeljenja.

Odsek za komunalne poslove i investicije vrši poslove vezane za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama, u skladu sa propisima Grada; stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih i poljskih i drugih nekategorisanih puteva; predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada; predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečjih igrališta i objekata javne rasvete i sl.; priprema predloge mišljenja koje daje nadležni organ na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad; čuvanje tehničke dokumentacije; obavlja poslove pripreme i praćenja realizacije kapitalnog budžeta i godišnjeg programa angažovanja namenskih sredstava; obezbeđuje uslove za uređenje i korišćenje javnih površina; obavlja i druge poslove iz komunalne delatnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

II sprat-kancelarije br. 58 i 59;

Tel: 3778-521;  3778-522;  3778-523; 3778-525; 3778-526 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30-15,30 časova