Одељење за грађевинско комуналне послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
СНЕЖАНА КОВАЧЕВИЋ
II спрат, канцеларија бр. 62
тел: 3778-518

Одсек за грађевинске послове издаје грађевинске дозволе за  изградњу објекта до 800м2, грађевинске дозволе за доградњу објеката, решења за адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене објекта, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инввалидитетом, решења за изградњу помоћних објеката, потврде-пријаве почетка радова-по раније издатим решењима о одобрењу, употребне дозволе, потврде  о усаглашености изграђених темеља са Главним пројектом, ставља клаузуле правоснажности на издате грађевинске и употребне дозволе, ради преписе раније издатих решења, издаје уверења о посебним деловима зграда, даје заинтересованим лицима на увид архивску пројектну документацију или им омогућује копирање исте, даје савете грађанима у вези поступака издавања грађевинских и употребних дозвола као и осталих поступака који су у надлежности овог Одељења.

Одсек за комуналне послове и инвестиције врши послове везане за постављање привремених објеката на јавним површинама, у складу са прописима Града; стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских и пољских и других некатегорисаних путева; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл.; припрема предлоге мишљења које даје надлежни орган на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; чување техничке документације; обавља послове припреме и праћења реализације капиталног буџета и годишњег програма ангажовања наменских средстава; обезбеђује услове за уређење и коришћење јавних површина; обавља и друге послове из комуналне делатности у складу са законом и подзаконским актима.

II спрат-канцеларијe бр. 58 и 59;

Тел: 3778-521;  3778-522;  3778-523; 3778-525; 3778-526 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана од 7,30-15,30 часова