Konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

(član 103. Zakona o planiranju i izgradnji «Sl. glasnik RS» br. 72/09)

 

Zahtev podnose privredna društava i druga pravna lica kao i njihovi pravni sledbenici koja su nosioci prava korišćenja.

 

Uz zahtev se podnosi:

 

–          rešenje o ustupanju zemljišta na trajno korišćenje,

–          kopija plana parcele,

–          vlasnički list ili list nepokretnosti.